Piirin säännöt

Kevätkokouksessa 12.3.2017 hyväksytty sääntöuudistus.  Tulivat voimaan 1.1.2018.

 

 

 

Etelä-Karjalan kirkkomusiikkipiiri ry:n säännöt

 

1 §                 Nimi, kotipaikka ja kieli

 

Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan kirkkomusiikkipiiri ry ja se kuuluu alueensa yhdistyksenä Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:hyn. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä piiri ja Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:stä nimitystä SKML.

Piirin kotipaikka on Lappeenranta ja kieli suomi.

 

2 §                 Piirin tarkoitus

Piirin tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kiinnostusta kirkkomusiikkiin, edistää toimialueellaan kirkkomusiikin kehitystä, tukea ja ohjata kirkkomusiikkityötä sekä edistää kirkkomusiikin alan kuorojen, soitinyhtyeiden, musiikkileikkikoulujen ja muiden musiikkiryhmien sekä festivaalien perustamista ja toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri

 1. Edistää jäsentensä yhteistyötä ja antaa tai välittää jäsenilleen asiantuntija-apua ja muita palveluja näiden sääntöjen tarkoittamissa asioissa,
 2. hoitaa jäsentensä perus- ja jatkokoulutusta,
 3. järjestää alueellisia kirkkomusiikkijuhlia ja -tapahtumia
 4. myöntää ansiomerkit SKML:n hyväksymien valtuuksien puitteissa,
 5. hoitaa yhteyksiä alueensa muihin musiikkiyhdistyksiin, kirkkomuusikkojen ammattijärjestöihin ja kirkollisiin elimiin.

 

3 §                 Piirin jäsenet

Piirin yhdistysjäseneksi voi päästä sen alueella toimiva rekisteröity musiikkiyhdistys, joka hyväksyy näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmaistun tarkoituksen ja jonka piirihallitus hakemuksen perusteella yhdistysjäseneksi hyväksyy. Yhdistysjäseniä ovat rekisteröidyiksi yhdistyksiksi järjestäytyneet musiikkiyhdistykset, kuorot, soitinyhtyeet sekä festivaalit.

Piirin kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi piirikokous kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut piirin puheenjohtajana. Piirin kunniajäseneksi voi piirihallitus kutsua henkilön, joka on ansioitunut piirin toiminnassa. Päätösten on oltava yksimielisiä. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on piirikokouksissa äänioikeus.

 

4 §                 Jäsenyydestä eroaminen

Jäsen voi erota piiristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan piirikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun siltä vuodelta, jonka kuluessa eroaminen tapahtuu.

 

5 §                 Jäsenyydestä erottaminen

Piirikokous voi piirihallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin piirin tarkoitusta tai jättää näiden sääntöjen määräämät velvoitteet täyttämättä. Erottamispäätös tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Piirihallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi piiristä, mikäli jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kuuden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Maksun laiminlyöneiden jäsenten erottamista ei tarvitse viedä piirikokouksen käsiteltäväksi.

 

6 §                 Jäsenmaksut

Yhdistysjäsenet suorittavat piirille henkilöjäsenmääräänsä perustuvan jäsenmaksun, jonka suuruuden piirin vuosikokous päättää vuosittain seuraavan kalenterivuoden osalta.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Yhdistysjäsenillä joiden taustaseurakunta on liittynyt Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n seurakuntajäseneksi, ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta piirille. Piirin vuosikokous voi vapauttaa jäsenmaksusta myös muita yhdistysjäseniä.

 

7 §                 Muut jäsenvelvoitteet

Yhdistysjäsenet lähettävät piireille 1.3. mennessä

 1. tiedot jäsenmäärästään edellisen vuoden päättyessä,
 2. tiedot jäsenyhdistyksen toimihenkilöistä ja edellisen vuoden toiminnasta.

Jäsenten on annettava myös muut piirin niiltä pyytämät tiedot annettuun määräaikaan mennessä.

 

8 §                 Piirin toimielimet

Piirin toimielimet ovat piirikokous ja piirihallitus.

 

9 §                 Piirikokoukset

Piirin asioista päättää piirikokous. Varsinaisia piirikokouksia pidetään kalenterivuoden aikana yksi. Tämä vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa.

Piirikokoukset kutsuu koolle piirihallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Jokainen yhdistysjäsen on oikeutettu lähettämään piirikokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa ja sen lisäksi

 1. yhden (1) edustajan 51–75 henkilöjäsentä kohden,
 2. kaksi (2) edustajaa 76–100 henkilöjäsentä kohden,
 3. kolme (3) edustajaa 101–125 henkilöjäsentä kohden jne.

Kokousedustajan tulee olla 16 vuotta täyttänyt.

Jokaiselle kokousedustajalla on piirikokouksessa yksi (1) ääni.

Jokainen piirin alueella toimiva SKML:n jäsenseurakunta voi lähettää piirikokoukseen edustajansa, jolla on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

 

10 §               Vuosikokous

Piirin vuosikokouksessa

 1. piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen,
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
 3. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 5. käsitellään piirihallituksen laatima toimintakertomus piirin edellisen vuoden toiminnasta,
 6. käsitellään piirihallituksen laatima tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto,
 7. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 8. käsitellään piirihallituksen laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja päätetään sen hyväksymisestä,
 9. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista,
 10. päätetään piirihallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista,
 11. käsitellään piirihallituksen laatima seuraavan vuoden talousarvio ja päätetään sen hyväksymisestä,
 12. valitaan piirihallituksen puheenjohtaja (piirin puheenjohtaja) joka toinen vuosi
 13. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle,
 14. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi,
 15. valitaan edustajat SKML:n edustajakokoukseen,
 16. käsitellään jäsenten piirihallitukselle 20. helmikuuta mennessä kevätkokousta varten esittämät asiat,
 17. käsitellään muut piirihallituksen kokouskutsussa esittämät asiat,
 18. päätetään kokous.

 

 

11 §               Ylimääräinen piirikokous

Piirihallituksen on kutsuttava koolle ylimääräinen piirikokous, kun edellinen piirikokous niin päättää tai piirihallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi viidesosa (1/5) piirin äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

 

12 §               Piirihallitus

Vuosikokous valitsee piirihallituksen jäsenet, joiden toimikausi alkaa valinnan tehneestä vuosikokouksesta, kestää kaksi vuotta ja päättyy valintaa seuraavan, valinnasta päättävän vuosikokouksen päättyessä. Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen pyritään valitsemaan musiikillisista johtajista. Piirihallitukseen voidaan valita myös muita henkilöitä kuin piirin jäsenyhdistysten jäseniä. Piirihallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi tai kolme sen mukaan, kun heidän kaksivuotiskautensa päättyy. Varajäsenet ovat erovuorossa vuorovuosina.

Piirihallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi. Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa erikseen ennen muiden hallituksen jäsenten valintaa.

Piirihallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta piirihallitukselle sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Piirihallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Piirihallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä pyytää. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta.

Piirihallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä ovat läsnä.

 

13 §               Piirihallituksen tehtävät

Piirihallitus johtaa piirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta näiden sääntöjen ja piirikokousten sekä SKML:n antamien ohjeiden mukaan. Näitä ohjeita toteuttaessaan tai niiden lisäksi piirin hallitus

 1. valmistelee piirikokoukselle kokouskutsussa esitetyt asiat,
 2. päättää kokousedustajien valtakirjojen tarkistamisesta,
 3. käsittelee jäsenhakemukset, päättää yhdistysjäseneksi ottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa,
 4. päättää jäsenen erottamisesityksen tekemisestä ja eronneeksi katsomisesta 5 § mukaisesti,
 5. tarkistaa yhdistysjäsenten sääntöjen muutosehdotukset sekä antaa neuvoja ja ohjeita sääntömuutosasioissa,
 6. valitsee piirin edustuksen aluetason yksiköihin, toimikuntiin ja kokouksiin,
 7. vastaa piirin taloudenhoidosta ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta,
 8. laatii esityksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä toimintakertomuksen,
 9. lähettää SKML:lle huhtikuun 15. päivään mennessä tiedot jäsenmäärästä edellisen vuoden päättyessä, edellisen vuoden toimintaa ja taloutta koskevat tiedot, tiedot piirin toimihenkilöistä sekä SKML:n asettamien määräaikojen puitteissa muut sen pyytämät tiedot,
 10. vastaa piirin viestinnästä,
 11. käsittelee valtuuksiensa puitteissa ansiomerkkiasiat, valmistelee piirikokoukselle kunniapuheenjohtajuutta koskevan esityksen, päättää kunniajäsenten kutsumisesta,
 12. valmistelee piirikokoukselle esityksen alueellisten laulu- ja soittojuhlien järjestämisestä ja ohjelmasta,
 13. vastaa toimintasuunnitelman mukaisten koulutustilaisuuksien järjestämisestä,
 14. tekee SKML:lle, piirikokoukselle ja muille järjestöille ja yhteisöille aloitteita kirkkomusiikkitoiminnan kehittämisestä,
 15. antaa jäsenille asiantuntija-apua piirin toimialaan kuuluvissa asioissa,
 16. hoitaa muun piirin toiminnan vaatimat piirihallitukselle kuuluvat asiat.

 

14 §               Nimenkirjoittajat

Piirin nimen kirjoittavat yhdessä kaksi seuraavista: piirihallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

 

15 §               Toiminta ja talous

Piirin toimintakausi kestää vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. Piirin tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on luovutettava toimintakertomus piirihallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Piirillä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräystä.

 

16 §               Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia varsinaisessa piirikokouksessa, jos siitä on kokouskutsussa ilmoitettu. Muutosehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

17 §               Piirin purkaminen

Ehdotus piirin purkamisesta on käsiteltävä piirikokouksessa ja ehdotuksen on saatava hyväksytyksi tullakseen vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä. Tehty päätös on vahvistettava muuttamattomana vähintään samalla ääntenenemmistöllä toisessa piirikokouksessa, joka pidetään aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ensimmäisestä kokouksesta.

Piirin purkautuessa sen varat on käytettävä suomalaisen kirkkomusiikin edistämiseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän piirikokouksen päättämällä tavalla.  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.